Praca socjalna: wspomaganie osób niepełnosprawnych


Szukasz planu zajęć? Kliknij tutaj!

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach proponuje zdobycie atrakcyjnego zawodu kształcąc studentów na kierunku PRACA SOCJALNA (studia stacjonarne i niestacjonarne) . Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent uzyskuje tytuł - licencjat.


Świętokrzyska Szkoła Wyższa posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Kształcenie na kierunku praca socjalna ze ścieżką specjalizacyjną: wspomaganie osób niepełnosprawnych ma na celu profesjonalne przygotowanie kadr, na poziomie wyższym
zawodowym, do realizacji zadań systemu pomocy społecznej, jak również prowadzenia pracy socjalnej.

Studia przygotują Cię do:

Profesjonalnego działania zawodowego w obszarze pracy socjalnej, przede wszystkim do:

identyfikacji problemów i patologii społecznych i rodzinnych,
dokonywania diagnozy oraz analizowania problemów jednostek, grup, rodzin i społeczności,
planowania, tworzenia i wdrażania skutecznych rozwiązań problemów społecznych,
określania celów, zasad i metod pomocy kierowanej do różnych beneficjentów,
prowadzenia działań o charakterze profilaktycznym,aktywizacyjnym i integracyjnym w społecznościach lokalnych,
przygotowania i realizacji programów profilaktycznych.

Te studia umożliwią Ci podjęcie zatrudnienia w zawodzie pracownika socjalnego oraz w innych zawodach pomocowych, tj.: asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej, wychowawcy w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej itp.


Zjazdy na studiach niestacjonarnych odbywają się co dwa tygodnie (piątek od godziny 15.00, sobota, niedziela).

Absolwenci kierunku praca socjalna otrzymują kwalifikacje pracownika socjalnego i mogą podejmować pracę w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bazrobociu, w ośrodkach wsparcia, placówkach dla bezdomnych itp. oraz organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom.

 Absolwenci ŚSW mogą kontynuować naukę na wszystkich uczelniach w kraju, prowadzących studia II stopnia.


Uczelnia wpisana jest do rejestru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 272.

&


Pedagogika

Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies