Logopedia

Logopedia - studia podyplomowe


REKRUTACJA TRWA! ZAPRASZAMY!

Informacje organizacyjno – rekrutacyjneCzas trwania studiów : cztery semestry – 615 godzin


Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymuj± świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uzyskuj±c 60 pkt ECTS zgodnie ze znowelizowan± Ustaw± Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Polsk± Ram± Kwalifikacji.

Organizacja studiów:
zajęcia sobota- niedziela w trybie zdalnym i hybrydowym; harmonogram zjazdów zostanie podany na pierwszym zjeĽdzie


Koszt studiów:
1150 zł za semestr; opłata rekrutacyjna 85 zł.
Pierwsz± ratę 500 zł + opłatę rekrutacyjn± należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć na uczelni lub w  dniu pierwszego zjazdu  w kasie uczelni w godz. od 9.00 do 13.00

 

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu terapii logopedycznej, a tym samym przygotowanie do pracy samodzielnego logopedy.

Program studiów odpowiada standardom Polskiego Zwi±zku Logopedów.

 

Studia daj± kwalifikacje i uprawnienia do:

- prowadzenia samodzielnego gabinetu logopedycznego

- pracy:

- na stanowisku logopedga w placówkach oświatowych, terapeutycznych lub gabinetach.

- w przedszkolach i szkołach,

- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

- w poradniach specjalistycznych (np. dla osób z wadami słuchu i zaburzeniami mowy),

- w ośrodkach szkolno – wychowawczych,

- w domach dziecka,

- w szpitalach i poradniach przyszpitalnych,

- w przychodniach specjalistycznych,

Nazwa zawodu: Logopeda; 
kod zawodu: 229402; 235906 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Studia te kierowane s± do:

- absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i kierunku, interesuj±cych się zaburzeniami komunikacji językowej zarówno w mowie jak i w piśmie,

- rodziców, którzy chc± świadomie kształcić sposób komunikacji i usuwać jej zaburzenia u własnych dzieci,

- osób, które chc± odkryć możliwości swojego głosu i mowy i wykorzystywać je w różnych sferach: osobistych i zawodowych,

- nauczycieli czynnych zawodowo oraz poszukuj±cy pracy;

- osób posiadaj±cych uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzież±, które chc± zdobyć kwalifikacje oraz zawód logopedy ogólnego.

 

 

ZAPYTAJ O NEUROLOGOPEDIĘ - kontynuacja nauki na naszej uczelni będzie dla Ciebie korzystna!

 

 

PROMOCJA –ZAPISY NA STUDIA WOLNE OD OPŁATY WPISOWEGO
Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych , kwestionariusz osobowy (do pobrania w dziekanacie Uczelni ¦SW lub na stronie internetowej uczelni w zakładce rekrutacja - studia podyplomowe), kserokopia dowodu osobistego do wgl±du.

Zapisy i informacje: 
41 362 30 18 ,  503 187 000

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies