Kierownik wycieczek szkolnych


Termin kursu: 22-23 paĽdziernika 2011 r.
Kurs realizowany jest w ci±gu 10 godzin dydaktycznych.
Zajęcia odbywaj± się w godzinach: 9.00- 13.00 w siedzibie Uczelni.
Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach MEN, potwierdzaj±cym uzyskanie kwalifikacji kierownika wycieczek szkolnych.
Szkolenie prowadzi wykwalifikowana kadra wykładowców.


Program kursu:
1. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych.
2. Obowi±zki kierownika wycieczek- przepisy prawne.
3. Formy i organizacja krajoznawstwa i turystyki.
4. Programowanie i dokumentowanie wycieczek szkolnych.
5. Zasady udzielania pierwszej pomocy oraz alarmowania i wzywania pomocy.

Koszt uczestnictwa w kursie 60zł.
Dodatkowe informacje i zapisy – nr tel. 515 107 107, 041-362-30-18


Podstawa prawna organizacji kursu: Rozporz±dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z dnia 26 listopada 2001 r.)

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Kursy

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies