Kryminologia z elementami kryminalistyki

Kryminologia z elementami kryminalistyki - studia podyplomowe


Nabór trwa!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: paĽdziernik/listopad 2019.

 


KRYMINOLOGIA Z ELEMENTAMI KRYMINALISTYKI

Cel studiów: teoretyczne i praktyczne przygotowanie do skutecznej i kompetentnej pracy zwi±zanej z problemami przestępczości, dewiacji społecznych i porz±dkiem publicznym.


Studia podyplomowe z kryminologii przeznaczone s± dla absolwentów studiów I-go stopnia (licencjat) i II-go stopnia (magisterskie).Oferta skierowana jest przede wszystkim do pracowników (lub osób, którzy  zamierzaj± zostać pracownikami) służb społecznych (policja, kuratorzy s±dowi, służba więzienna, służba graniczna, wychowawcy placówek resocjalizacyjnych), jak również pracowników organów państwowych i samorz±dowych, w zakresie obowi±zków których znajduje się dbałość o bezpieczeństwo osób fizycznych i prawnych. Studia zainteresuj± także badaczy problemów społecznych i obrońców praw człowieka.

Program studiów: W programie studiów znajduj± się przedmioty o charakterze teoretycznym i praktycznym, a mianowicie: kryminologia, podstawy prawa karnego materialnego i procesowego, prawo policyjne, polityka kryminalna, psychologiczne podstawy funkcjonowania człowieka i mechanizmów jego zachowań, przestępczość społeczna, teorie przestępczości, psychologia negocjacji i rozwi±zywania konfliktów, przestępczość kryminalna, taktyka zwalczania przestępczości, taktyka i praktyka pracy wykrywczej, resocjalizacja w społeczności lokalnej, wiktymologia, metody badań w kryminologii, wymiar sprawiedliwości karnej i wiele innych.

Kadra dydaktyczna: zajęcia prowadzić będ± specjaliści z zakresu kryminologii, prawa karnego, prawa procesowego, psychologii, mediacji, teorii pracy wykrywczej i teorii zwalczania przestępczości.

 

Przedmioty specjalnościowe to m.in:  

 • Patologie społeczne
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa policjanta
 • Profilowanie sprawców przestępstw
 • Przyjęcie zgłoszenia i postępowanie na miejscu zdarzenia
 • Wprowadzenie do kryminalistyki
 • Wprowadzenie do kryminologii
 • Wstęp do prawa karnego i prawo wykroczeń
 • Wybrane rodzaje przestępczości
 • Wybrane zagadnienia prewencji kryminalnej
 • Wybrane zagadnienia wiktymologii

 

Gdzie mogę pracować ukończywszy kryminologię?

To studia dla przyszłych policjantów, funkcjonariuszy więziennych, pracowników rz±dowych i samorz±dowych komórek zajmuj±cych się bezpieczeństwem, kuratorów, badaczy problemów społecznych, obrońców praw człowieka czy dziennikarzy.Miejsce realizacji zajęć: ¦więtokrzyska Szkoła Wyższa, 25-709 Kielce ul. Mielczarskiego 51

Informacje organizacyjno-rekrutacyjne:

Czas trwania studiów: dwa semestry (260 godzin)
Termin realizacji zajęć: od września 2019 (zajęcia odbywać się będ± co dwa tygodnie)
Odpłatność: 2800 zł.za całość (płatne w 6-ciu ratach : pierwsza rata 700 zł., 5 rat po 400 zł.)
Warunki przyjęcia:

 1. O przyjęcie na studia podyplomowe "Kryminologia z elementami kryminalistyki" ubiegać się mog± osoby, które ukończyły studia wyższe (minimum licencjat)
 2. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
 3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 4.  Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:
        a)  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
        b)  wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy ( do wydrukowania ze strony internetowej Uczelni);
        c)  potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.


Zapisy telefoniczne i wszelkie informacje można uzyskać w dziekanacie pod numerem
telefonu 41 362 30 18 lub

 

Najlepsze studia podyplomowe w Kielcach!

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies