RODO


Ochrona danych osobowych


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego europejskiego rozporz±dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest ¦więtokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach z siedzib± przy ulicy Mielczarskiego 5125, 25-709 Kielce, NIP: 9591586610.

2) ¦więtokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

3) Dane osobowe przetwarzane będ± zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4) Dane osobowe będ± przetwarzane do czasu wygaśnięciu wszelkich zobowi±zań umownych lub do czasu wygaśnięcia praw i obowi±zków wynikaj±cych z przepisów prawa.

5) Istnieje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z przepisami ogólnego europejskiego rozporz±dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W celu skorzystania z przysługuj±cych praw, należy skontaktować się z IOD ¦więtokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, pod adresem mailowym swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.plp

6) Dane osobowe nie będ± podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji i profilowania i nie będ± przekazywane do państw trzecich (do państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym - EOG).

7) Istnieje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego europejskiego rozporz±dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies