Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa - studia podyplomowe


Studia podyplomowe INTERWENCJA KRYZYSOWA przygotowują do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu, opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych oraz powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów interwencyjnych.

 

 


 

Profil kandydata:

Osoby pracujące w zawodach związanych z pracą na rzecz społeczności i interwencjami w systemie społecznym na różnym poziomie jego organizacji: pracownicy ośrodków interwencji kryzysowych, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy sądowi (społeczni, jak i zawodowi), pedagodzy szkolni, nauczyciele,  policjanci, strażnicy miejscy.

Absolwenci różnych kierunków studiów wyższych poszukujący dodatkowych kwalifikacji umożliwiających pracę interwencyjną na rzecz osób oraz rodzin w kryzysie, jak również pracę na rzecz społeczności lokalnej.

 

 

Cel:

Wiedza : Zdobycie wiedzy na temat podłoża i dynamiki kryzysów sytuacyjnych, takich jak katastrofy  kataklizmy,  kryzysy biegu życia związane z rozwojem człowieka oraz kryzysy o podłożu społeczno-kulturowym związane z patologiami na poziomie rodzinnym i systemowym  (np. przemoc, kryzys systemu rodzinnego, bezrobocie, wykluczenie i stygmatyzacja ). Uzyskanie wszelkich potrzebnych informacji na temat  rodzajów działań interwencyjnych i  postinterwencyjnych od strony psychologicznej, społeczno-systemowej i prawnej.

 

Umiejętności: Uzyskanie kompetencji do szacowania ryzyka wystąpienia kryzysu, diagnozy jego rodzaju, identyfikacji i oceny czynników wpływających na jego przebieg, planowania działań interwencyjnych. Budowanie i wprowadzanie w życie dobrych praktyk interwencyjnych w pracy z kryzysem, bądź  traumą.

 

Postawa : Myślenie i działanie systemowe w podejmowaniu  jednostkowego przypadku mające na celu skuteczną pracę z osobą pokrzywdzoną  przy wykorzystaniu zespołu interdyscyplinarnego oraz współpracy z wszelkimi dostępnymi służbami.

 

Organizacja i tematyka zajęć:

Program studiów obejmuje  łącznie 210 godzin zajęć w formie wykładów (90 godzin) oraz warsztatów i ćwiczeń (120 godzin). Dla przeprowadzenia skutecznych zajęć ćwiczeniowo-warsztatowych wszyscy uczestnicy zostaną podzieleni na 2 małe grupy (około 15 osób każda).

 

Niniejsze studia podyplomowe są rozszerzoną wersją cieszących się dużą popularnością studiów realizowanych dla Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w roku akademickim 2014/2015.

 

Forma kształcenia: Ze względu na praktyczny profil studiów forma pracy ma charakter  interaktywny poprzez  pracę wykładowo- konwersatoryjną oraz w większości zajęć warsztatowo-ćwiczeniową  realizowaną w małych grupach, gwarantujących możliwość aktywnego zdobywania wiedzy i budowania koniecznych umiejętności.

 

Kadra naukowo-dydaktyczna: Osoby z dorobkiem naukowym z dziedziny,  z wieloletnim praktycznym doświadczeniem terenowym i doświadczeniem dydaktycznym w prowadzeniu studiów z zakresu psychologii kryzysów i interwencji kryzysowej; posiadające kompetencje poświadczone certyfikatami z zakresu interwencji, jak i superwizji interwencji kryzysowej (w tym również tworzące i wprowadzające w życie program, pierwszych, pionierskich w Polsce studiów z zakresu interwencji kryzysowej); wśród prowadzących zajęcia znajdują się również osoby  kierujące na co dzień jednostkami wsparcia społecznego i kreujące rzeczywistość interwencyjną w ramach obecnego systemu pomocy społecznej  (dyrektorzy i pracownicy ośrodków interwencji kryzysowej, wsparcia społecznego, posiadający zarówno wiedzę teoretyczną,  jak i praktyczną).

 

Ramowy program zajęć – klikając prowadzi do  tabeli z wykazem zajęć.

 

Organizacja kształcenia:

 

Miejsce realizacji zajęć: Kielce

 

Początek zajęć: po zrekrutowaniu odpowiedniej ilości słuchaczy

 

Koniec zajęć: po zrealizowaniu wszystkich przedmiotów objetych planem studiów

 

Częstotliwość zajęć:  zjazdy weekendowe, co dwa tygodnie (soboty i niedziele)

 

Koszt studiów:  2000zł (płatne w 10 ratach) + 85 zł

 

Zasady przyjęcia na studia: kolejność zgłoszeń.

 

Warunki zaliczenia:

Zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów oraz egzamin dyplomowy będący prezentacją przygotowanego projektu interwencji kryzysowej.

 

Czas trwania: dwa semestry.

 

Dokument ukończenia studiów:

absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

 

Kontakt w sprawie rekrutacji: 

- telefonicznie:   413623018

-

Wymagane dokumenty:
dyplom ukończenia studiów (odpis),
 
kwestionariusz zgłoszeniowy

-> pobierz, wydrukuj, wypełnij OFF-LINE

&


Pedagogika

Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies