Oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie/grupie integracyjnej

Oligofrenopedagogika * - studia podyplomowe


ADRESACI: studia podyplomowe przeznaczone s±  dla absolwentów studiów licencjackich, magisterskich posiadaj±cych przygotowanie pedagogiczne.


Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin: 360 plus 150 godz.praktyk

Opłata rekrutacyjna: 85 zł płatne przy składaniu dokumentów

Czesne: 3000zł ( płatne w 15 ratach po 200zł)

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Organizacja zajęć: zjazdy sobotnio- niedzielne w trybie zdalnym i hybrydowym

 

Adresaci: studia podyplomowe przeznaczone s±  dla absolwentów studiów licencjackich, magisterskich posiadaj±cych przygotowanie pedagogiczne.

Cel studiów:  wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniaj±ce do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawności± intelektualn±. 

 

Kwalifikacje:

Absolwent otrzyma kwalifikacje  do nauczania osób z niepełnosprawności± intelektualn± (szkoły specjalne, specjalne szkoły przysposabiaj±ce do pracy, szkoły zawodowe specjalne, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze) oraz  kwalifikacje do prowadzenia pracy rewalidacyjnej w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawności± intelektualn±, takich jak: warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki pobytu dziennego i inne.

Absolwent będzie posiadał także kwalifikacje do pracy w szkołach i przedszkolach integracyjnych, szkołach i  przedszkolach z oddziałami integracyjnymi.

 

Podstawa prawna:

• Rozporz±dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniaj±ce rozporz±dzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemaj±cych wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 426)

• Rozporz±dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniaj±ce rozporz±dzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemaj±cych wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 174)

• Rozporz±dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowuj±cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. nr 0, poz. 131).

• Rozporz±dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490).

• Rozporz±dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemaj±cych wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.).

 

Rekrutacja:

Warunkiem zakwalifikowania na studia podyplomowe jest:

1. złożenie formularza  rekrutacji ( do pobrania: www.ssw.edu.pl – zakładka : Rekrutacja- studia podyplomowe-formularz)

2. odpis dyplomu

3. poświadczenie posiadanych kwalifikacji pedagogicznych

4. dwa egzemplarze umowy o studiowanie

5. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

 

Wszelkie informacje na temat rekrutacji można uzyskać w dziekanacie uczelni (wtorek- sobota 9.00- 13.00);
tel.41 362 30 18; kom. 503 187 000

adres mailowy: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

 

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies