Mediacje

Mediacje - studia podyplomowe


Nabór trwa!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: paĽdziernik 2019 roku.


Adresaci:

 

Studia podyplomowe Mediacje s± skierowane do osób pragn±cych uzyskać kwalifikacje mediatorów działaj±cych przy s±dach okręgowych w Polsce. To także kierunek dla tych z Państwa, którzy pragn± poszerzyć swoj± wiedzę w zakresie rozwi±zywania konfliktów w różnych grupach społecznych i wykorzystać tę wiedzę w dotychczasowej pracy.

Studia s± skierowane przede wszystkim do osób, które chc± poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach i negocjacjach.

Jeżeli:

 • chcesz zostać mediatorem s±dowym;
 • pracujesz jako manager;
 • zarz±dzasz zespołem;
 • jesteś pracownikiem działu HR;
 • jesteś pracownikiem działu kadr;
 • prowadzisz własn± firmę;
 • pracujesz w obszarze sprzedaży;
 • pracujesz jako windykator;
 • zajmujesz się resocjalizacj±;
 • pracujesz w ośrodku szkolno-wychowawczym;
 • jesteś prawnikiem: radc± prawnym, adwokatem, prokuratorem;
 • jesteś kuratorem s±dowym;
 • pracujesz w szkole z uczniami;
 • zarz±dzasz nauczycielami;
 • jesteś trenerem;
 • jesteś pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • chcesz poznać techniki, które pomog± Ci rozwi±zywać i niwelować konfliktowe sytuacje w życiu codziennym (w pracy lub w domu)

To nasze studia s± właśnie dla Ciebie!

 

Kończ±c nasze studia:

 • uzyskasz wiedzę i kompetencje z zakresie m.in. rozpoznawania konfliktów i doboru odpowiedniej taktyki do ich rozwi±zania;
 • będziesz potrafił zastosować odpowiedni± strategię oraz techniki mediacyjne lub negocjacyjne w zależności od rodzaju sprawy;
 • Studia przygotuj± Cię przede wszystkim do samodzielnego prowadzenia mediacji i negocjacji;
 • Jako absolwent studiów podyplomowych możesz starać się o wpis na listę Stałych Mediatorów S±dowych przy właściwym S±dzie Okręgowym, ponieważ  program jest zgodny ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalone przez Społeczn± Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwi±zywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 paĽdziernika 2007 roku.

 

 

Cel studiów: uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia mediacji, sporz±dzania dokumentacji do s±du i dla stron konfliktu. Ponadto zdobycie i pogłębienie umiejętności negocjacyjnych w biznesie i życiu codziennym.

 


Czas: dwa semestry – 180 godzin. Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymuj± świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze znowelizowan± Ustaw± Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi. 

Koszt studiów:
 2600 zł za 2 semestry; opłata rekrutacyjna 85 zł. Pierwsz± ratę 500 zł + opłatę rekrutacyjn± należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć na konto uczelni lub w  dniu pierwszego zjazdu  w kasie uczelni w godz. od 9.00 do 15.00

 

 - czesne wpłacone jednorazowo w ci±gu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych uprawnia do 10% zniżki!PROMOCJA –ZAPISY NA STUDIA WOLNE OD OPŁATY WPISOWEGO
Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz osobowy (do pobrania w dziekanacie Uczelni ¦SW lub na stronie internetowej uczelni w zakładce rekrutacja - studia podyplomowe), kserokopia dowodu osobistego.

 

 

 

Program studiów:

 

Program zapewnia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwi±zywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotycz±cej stosowania procedur mediacyjnych w Polsce, zapewnia kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji, mediacji i facylitacji. Program realizowany będzie przez praktyków mediacji i negocjacji, tak aby słuchacze nabyli praktyczne umiejętność wsparte teori±.

 

 

Studia obejmuj± zagadnienia zwi±zane z obszarami praktycznego wykorzystania wiedzy dotycz±cej prawnych, biznesowych i psychologicznych aspektów mediacji.

 

Zakres przedmiotowy:

1.      Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego

2.      Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych

3.      Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwi±zywania konfliktów:

4.      Trening umiejętności praktycznych mediacji

5.      Komunikacja a mediacje i negocjacje czyli umiejętności mediatora i negocjatora:

6.      Podstawy prawa dla mediatorów

7.      Techniki negocjacyjne

(¦SW w Kielcach zastrzega sobie korektę programu studiów)

 

 

Kierownik kierunku: dr Paweł Siejak

 

Dlaczego warto studiować MEDIACJE na naszym kierunku?

 

Oferujemy doskonały program studiów, zróżnicowany, pełen wiedzy praktycznej. Na naszych studiach oprócz wykładów kładziemy duży nacisk na warsztaty praktyczne, ćwiczenia.

 

Ponadto pomagamy w odbyciu praktyk zawodowych/

 

Nasi wykładowcy to praktycy zawodu, specjaliści w sprawach rodzinnych, karnych, cywilnych i gospodarczych. To osoby posiadaj±ce wykształcenie prawnicze lub pedagogiczne.

 

 

 

UWAGA - program jest zgodny ze standardami wypracowanymi przez Społeczn± Radę ds. alternatywnych metod rozwi±zywania konfliktów i sporów oraz standardami Europejskiej Komisji ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Korzyści:

absolwenci otrzymuj±, przewidziane ustaw±, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na ¦więtokrzyskiej Szkole Wyższej zgodne ze wzorem MNiSW

 

Studia spełniaj± standardowe wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiaj±ce wpis na listę mediatorów s±dowych (po spełnieniu innych wymagań formalnych).

 

Rekrutacja:

Warunkiem zakwalifikowania na studia podyplomowe jest:

1. złożenie formularza  rekrutacji ( do pobrania: www.ssw.edu.pl – zakładka : Rekrutacja- studia podyplomowe-formularz)

2. odpis dyplomu

3. dwa egzemplarze umowy o studiowanie

4. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

 

Absolwenci otrzymuj± świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru MNiSW

 

 

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies