Studiuj w SSW REKTURACJA + ERASMUS


REKRUTACJA - ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Trwa rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz podyplomowe w trybie zdalnym i hybrydowym. W najszej ofercie znajudą się studia niestacjonarne: PEDAGOGIKA  oraz PRACA SOCJALNA. 

Nasza uczelnia bierze aktywny udział w projekcie ERASMUS, który umożliwia edukację za granicą, realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych oraz rozwijanie własnych kompetencji. To wspaniała okazja do nawiązania nowych kontaktów, zyskania doświadczenia oraz poprawy umiejętności językowych.
Skorzystaj z programu- przekonaj się sam/-a!


Studiuj w Kielcach! Studiuj zdalnie! Studiuj za granicą! Zapraszamy też na praktyki studenckie!


 1. PEDAGOGIKA

Ścieżki specjalizacyjne:
● mediacje
● resocjalizacja z socjoterapią
● doradca zawodowy
● terapeuta pedagogiczny

Tryb studiów:
• niestacjonarne; zdalne i hybrydowe; zajęcia realizowane w soboty i niedziele
• stacjonarne; zdalne i hybrydowe; zajęcia realizowane w soboty i niedziele
Koszty nauki:
● jednorazowa opłata rekrutacyjna- 85zł;
● wpisowe na studia- 200zł (PROMOCJA!! do 20.09 wpisowe za 0zł!);
● czesne dla I roku: 3300zł (płatne w 10-ciu ratach) - niestacjonarne/ 3400zł (płatne w 10-ciu ratach)- stacjonarne

UWAGA!
Nie pobieramy dodatkowych opłat za:
● sesje egzaminacyjne
● zaliczenia i egzaminy poprawkowe, komisyjne
● zaświadczenia

Wymagane dokumenty:
● świadectwo dojrzałości (oryginał do wglądu) + kserokopia
● świadectwo ukończenia szkoły (oryginał do wglądu) + kserokopia
● 3 zdjęcia (fotografie kandydata zgodne w wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
● wypełniony kwestionariusz (link: http://studia.ekielce.net/system_form/codeFormIN.php?src=formularz1)

Stypendia: możliwość korzystania ze stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz po zaliczeniu I roku ze stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Zapewniamy także pomoc w odbyciu atrakcyjnych praktyk zawodowych oraz umożliwiamy wyjazdy i realizowanie edukacji za granicą we współpracy z programem Erasmus. Nie musisz mieć najlepszych wyników w nauce, ani płynnie posługiwać się językiem angielskim- dostosujemy wyjazd do Twoich potrzeb.

Zapraszamy! Studiuj z Nami!

----

2. PRACA SOCJALNA

Ścieżki specjalizacyjne:

● asystent rodziny
● streetworker
● wspomaganie osoby niepełnosprawnej

Tryb studiów:
• niestacjonarne; zdalne i hybrydowe; zajęcia realizowane w soboty i niedziele
• stacjonarne; zdalne i hybrydowe; zajęcia realizowane w soboty i niedziele

Koszty nauki:
● jednorazowa opłata rekrutacyjna- 85zł;
● wpisowe na studia- 200zł (PROMOCJA!! do 15.09 wpisowe za 0zł!);
● czesne dla I roku: 3300zł (płatne w 10-ciu ratach)- niestacjonarne/ 3400zł (płatne w 10-ciu ratach)- stacjonarne

UWAGA!
Nie pobieramy dodatkowych opłat za:
● sesje egzaminacyjne
● zaliczenia i egzaminy poprawkowe, komisyjne
● zaświadczenia

Wymagane dokumenty:
● świadectwo dojrzałości (oryginał do wglądu) + kserokopia
● świadectwo ukończenia szkoły (oryginał do wglądu) + kserokopia
● 3 zdjęcia (fotografie kandydata zgodne w wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
● wypełniony kwestionariusz (link: http://studia.ekielce.net/system_form/codeFormIN.php?src=formularz1)

Stypendia: możliwość korzystania ze stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz po zaliczeniu I roku ze stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Zapewniamy także pomoc w odbyciu atrakcyjnych praktyk zawodowych oraz umożliwiamy wyjazdy i realizowanie edukacji za granicą we współpracy z programem Erasmus. Nie musisz mieć najlepszych wyników w nauce, ani płynnie posługiwać się językiem angielskim- dostosujemy wyjazd do Twoich potrzeb.

Zapraszamy! Studiuj z Nami!

---

PODYPLOMOWE

1. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
studia podyplomowe

Zapraszamy na studia podyplomowe o profilu kształcenie pedagogiczne ze specjalizacją opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną. Absolwent nabywa kwalifikacje pedagogiczne i dodatkowo kwalifikacje do wykonywania zawodu wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Adresaci: absolwenci studiów I lub II stopnia

Tryb studiów: zdalne i hybrydowe; zajęcia w soboty i niedziele

Czas trwania studiów: dwa semestry, 465 godzin (w tym 180 godzin praktyki);

Koszt:
● 2000 zł płatne jednorazowo lub w 6 ratach;(I rata 500 zł, pozostałe po 300 zł)
● 85 zł jednorazowej opłaty rekrutacyjnej płatnej przy pierwszej racie.

Wymagane dokumenty:
● odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
● dwa egzemplarze umowy o studiowanie
● potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
● wypełniony kwestionariusz (link: http://studia.ekielce.net/system_form/codeFormIN.php?src=formularz1)

----

2. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
studia podyplomowe

Program studiów uwzględnia najnowsze zmiany prawne w ustawodawstwie polskim i europejskim. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładowych służbach BHP zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Adresaci:
absolwenci studiów I lub II stopnia

Czas trwania studiów: dwa semestry- 180 godzin

Tryb studiów: zdalny i hybrydowy; zajęcia w soboty i niedziele

Koszt:
• 2200 zł (płatne w 5 ratach)- pierwsza rata 500 zł
• 85 zł jednorazowa opłata rekrutacyjna płatna przy pierwszej racie.

Uzyskane kwalifikacje: zajmowanie stanowisk: inspektora, specjalisty oraz głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy a także prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

Wymagane dokumenty:
● złożenie formularza rekrutacji(link: http://studia.ekielce.net/system_form/codeFormIN.php?src=formularz1)
● odpis dyplomu
● kserokopia dowodu osobistego
● dwa egzemplarze umowy o studiowanie
● potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

3. LOGOPEDIA
studia podyplomowe

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu terapii logopedycznej, a tym samym przygotowanie do pracy samodzielnego logopedy. Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uzyskując 60 pkt ECTS zgodnie ze znowelizowaną Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Polską Ramą Kwalifikacji.

Program studiów odpowiada standardom Polskiego Związku Logopedów.

Adresaci: absolwenci studiów wyższych

Czas trwania studiów: cztery semestry – 615 godzin

Tryb studiów: zdalny i hybrydowy; zajęcia w soboty i niedziele

Koszt studiów:
• 1150 zł za semestr;
• jednorazowa opłata rekrutacyjna 85 zł płatna przy pierwszej racie.

Wymagane dokumenty:

• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
• dwa egzemplarze umowy o studiowanie
• potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
• wypełniony kwestionariusz (link: http://studia.ekielce.net/system_form/codeFormIN.php?src=formularz1)

Studia te kierowane są do:
• absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i kierunku, interesujących się zaburzeniami komunikacji językowej zarówno w mowie jak i w piśmie,
• rodziców, którzy chcą świadomie kształcić sposób komunikacji i usuwać jej zaburzenia u własnych dzieci,
• osób, które chcą odkryć możliwości swojego głosu i mowy i wykorzystywać je w różnych sferach: osobistych i zawodowych,
• nauczycieli czynnych zawodowo oraz poszukujący pracy;
• osób posiadających uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą, które chcą zdobyć kwalifikacje oraz zawód logopedy ogólnego.

---

4. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA z podstawami pracy w klasie/grupie integracyjnej
studia podyplomowe

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Adresaci: absolwenci studiów I lub II stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne

Tryb studiów: zdalne i hybrydowe; zajęcia w soboty i niedziele

Czas trwania studiów: trzy semestry; 360godzin + 150 godzin praktyk

Koszt:
• 3000 zł (Płatne w 15 ratach po 200zł)
• 85 zł jednorazowej opłaty rekrutacyjnej płatnej przy pierwszej racie.

Wymagane dokumenty:
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
• poświadczenie posiadanych kwalifikacji pedagogicznych
• dwa egzemplarze umowy o studiowanie
• potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
• wypełniony kwestionariusz (link: http://studia.ekielce.net/system_form/codeFormIN.php?src=formularz1)

---

5. TERAPIA ZAJĘCIOWA
studia podyplomowe

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia terapii zajęciowej w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, klubach seniora, placówkach rehabilitacyjnych, domach pobytu dziennego, placówkach wsparcia dziennego i innych placówkach pomocy społecznej. Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z osobami chorymi, niepełnosprawnymi oraz w wieku senioralnym.

Adresaci: absolwenci studiów I lub II stopnia

Tryb studiów: zdalne i hybrydowe; zajęcia w soboty i niedziele

Czas trwania studiów: dwa semestry;
270 godzin + 60 godzin praktyk

Koszt :
• 1800 zł (Płatne w 6 ratach po 300zł)
• 85 zł jednorazowej opłaty rekrutacyjnej płatnej przy pierwszej racie.

Wymagane dokumenty:

• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
• dwa egzemplarze umowy o studiowanie
• potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
• wypełniony kwestionariusz (link: http://studia.ekielce.net/system_form/codeFormIN.php?src=formularz1)

Program studiów w zarysie dostępny na : http://studia.ekielce.net/?do=pokazArtykul&nid=348&expand=7
 

&


Pedagogika

Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies