Praca socjalna: Streetworker


¦więtokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach proponuje zdobycie atrakcyjnego zawodu kształc±c studentów na kierunku PRACA SOCJALNA (studia stacjonarne i niestacjonarne) . Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym trwaj± 3 lata (6 semestrów) i kończ± się obron± pracy dyplomowej. Absolwent uzyskuje tytuł - licencjat.


¦więtokrzyska Szkoła Wyższa posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Kształcenie na kierunku praca socjalna ze ścieżk± specjalizacyjn±: streetworker ma na celu profesjonalne przygotowanie kadr, na poziomie wyższym
zawodowym, do realizacji zadań systemu pomocy społecznej, jak również prowadzenia pracy socjalnej.

Studia przygotuj± Cię do:

Profesjonalnego działania zawodowego w obszarze pracy socjalnej, przede wszystkim do:

identyfikacji problemów i patologii społecznych i rodzinnych,
dokonywania diagnozy oraz analizowania problemów jednostek, grup, rodzin i społeczności,
planowania, tworzenia i wdrażania skutecznych rozwi±zań problemów społecznych,
określania celów, zasad i metod pomocy kierowanej do różnych beneficjentów,
prowadzenia działań o charakterze profilaktycznym,aktywizacyjnym i integracyjnym w społecznościach lokalnych,
przygotowania i realizacji programów profilaktycznych.

Te studia umożliwi± Ci podjęcie zatrudnienia w zawodzie pracownika socjalnego oraz w innych zawodach pomocowych, tj.: asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej, wychowawcy w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej itp.


Zjazdy na studiach niestacjonarnych odbywaj± się co dwa tygodnie (pi±tek od godziny 15.00, sobota, niedziela).

Absolwenci kierunku praca socjalna otrzymuj± kwalifikacje pracownika socjalnego i mog± podejmować pracę w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bazrobociu, w ośrodkach wsparcia, placówkach dla bezdomnych itp. oraz organizacjach pozarz±dowych zajmuj±cych się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom.

 Absolwenci ¦SW mog± kontynuować naukę na wszystkich uczelniach w kraju, prowadz±cych studia II stopnia.


Uczelnia wpisana jest do rejestru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 272.

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies