Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzież±

Arteterapia - studia podyplomowe


NABÓR TRWA na kierunek: ARTETERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻˇ

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: paĽdziernik 2019


ADRESACI:

Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa oraz bibliotekoznawstwa i filologii.

Oferta skierowana jest także do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i pracowników placówek kulturalno-oświatowych oraz do osób, które planuj± rozpoczęcie pracy w takich w takich placówkach.

 

 

Cel:

- zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę,

- zdobycie wiedzy z historii, celu i funkcji arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii, sztuk teatralnych w edukacji, rozwoju i terapii, choreoterapii, fotografoterapii, malarstwa intuicyjnego, narzędzi diagnostycznych w arteterapii, 

- zdobycie umiejętności integrowania działań ekspresyjnych i percepcyjnych podmiotu terapii,

- zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu: - sztuk plastycznych - rysunek kredk±, pastelami, malarstwo akrylowe na płótnie, - technik zdobniczych (decoupage), - technik z użyciem tworzyw przekształcalnych (masa solna, masa samoutwardzalna typu glina, mydło, filcowanie na sucho i mokro), - technik mieszanych (collage),  

- rozwój osobisty, pogłębienie zwi±zków z innymi ludĽmi, zrozumienie, tolerancję i akceptację inności,

- wzrost umiejętności komunikacyjnych, maj±cych w przyszłości stanowić potencjał własnej działalności arteterapeutycznej,

- zastosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii oraz nauk o sztuce w procesie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju człowieka,

- zdobycie wiedzy dotycz±cej zasad zwi±zanych z planowaniem sesji terapeutycznej,

-  umiejętność nawi±zywania kontaktu i skuteczna komunikacja z grup± lub indywidualnym uczestnikiem procesu arteterapeutycznego, 

- przygotowanie uczestników do organizacji i realizacji zajęć z dziećmi, młodzież± i dorosłymi przejawiaj±cymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne,

-  przygotowanie do pracy w zespole wielospecjalistycznym (terapeuta, pedagog, psycholog, lekarz),

- rozwinięcie kompetencji arteterapeutycznych.

 

Liczba godzin: 360

Liczba semestrów: 3

Liczba miejsć: max. 20 osób

Cena: 3 500 zł

 

Kierunek zostanie uruchomiony przy liczbie słuchaczy  min. 15 osób.

Rekrutacja:

 

Warunkiem zakwalifikowania na studia podyplomowe jest:

 

1. złożenie formularza  rekrutacji ( do pobrania: www.ssw.edu.pl – zakładka : Rekrutacja- studia podyplomowe-formularz)

2. odpis dyplomu

3. dwa egzemplarze umowy o studiowanie

4. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

Absolwenci otrzymuj± świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru MNiSW

 

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies