Prawo pracy, kadry i płace

Prawo pracy, kadry i płace - studia podyplomowe


Nabór trwa!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019 roku.


 ADRESACI:

Adresatami studiów na kierunku Prawo pracy, kadry i płace są osoby poszukujace zatrudnienia lub pracujące na stanowiskach związanych z zarządzaniem personelem i kwestiami płacowymi, zarówno z przedsiębiorstw publicznych oraz prywatnych.

 

Cel studiów:

 

Celem studiów jest przekazanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi, niezbędnej do pracy w jednostkach kadrowo-płacowych zakładów pracy.

To znaczy dostarczenie słuchaczom aktualnej oraz rzetelnej wiedzy dotyczącej prawa pracy, systemu wynagrodzeń, prowadzenia dokumentacji podatkowej, kadrowej oraz związanej z rozliczeniami ZUS-u,
a także świadczeń pracowniczych - administrowania nimi i ich rozliczania.

W programie studiów duży nacisk kładziemy na wymiar praktyczny realizowanych zagadnień, w związku z tym zajęcia prowadzone są częściowo w formie wykładów, a częściowo w formie warsztatów.

 

Kadra:

Stawiamy na praktyczny wymiar Studiów, zajęcia prowadzone są nie tylko przez doświadczonych pracowników naukowych, ale także prawników, sędziów oraz osoby na co dzień zajmujące się polityką kadrowo-płacową w firmie, a także przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędów Pracy, Urzędów Krajowwej Administracji Skarbowej i Państwowej Inspekcji Pracy.

 

 Studia podyplomowe Kadry i Płace dają przygotowanie do wykonywania zawodu: specjalisty ds rachunkowości podatkowej (Kod zawodu: 241105 według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności), specjalisty ds wynagrodzeń (Kod zawodu: 242310), oraz specjalisty ds. kadr (Kod zawodu: 242307). Rynek pracy w dalszym ciągu odczuwa brak pracowników o wysokich kwalifikacjach w tych grupach zawodowych.

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:

 

 

program studiów
1. Prawo podatkowe - zagadnienia wprowadzające
2. Finanse publiczne
3. System organów podatkowych
4. Podstawy rachunkowości
5. Zobowiązania podatkowe
6. Podatki i opłaty lokalne
7. Podatek od towarów i usług
8. Podatek akcyzowy i podatek od gier
9. Podatek dochodowy od osób prawnych
10. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
11. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz dokumentacja transakcji
12. Prawo dewizowe
13. Prawo celne
14. Informacje podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie podatkowe
15. Prawo karne – skarbowe
16. Prawo Pracy
17. Czas pracy - regulacje prawne
18. Nawiązywanie oraz rozwiazywanie stosunku pracy
19. Zagadnienia dotyczące płac
20. Wybrane zagadnienia dotyczące zobowiązań wobec ZUS
21. Dokumentacja stosunku pracy
22. Najważniejsze zagadnienia z zakresu przepisów BHP

 

 

Czas trwania: 2 semestry

 

Liczba godzin: 190

 

Forma zaliczenia: egzamin

 

Koszt studiów: 3900 zł za 2 semestry; opłata rekrutacyjna 85 zł. Pierwszą ratę 500 zł + opłatę rekrutacyjną należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć na konto uczelni lub w  dniu pierwszego zjazdu  w kasie uczelni w godz. od 9.00 do 15.00

 

 

 

Rekrutacja:

 

Warunkiem zakwalifikowania na studia podyplomowe jest:

 

1. złożenie formularza  rekrutacji ( do pobrania: www.ssw.edu.pl – zakładka : Rekrutacja- studia podyplomowe-formularz)

 

2. odpis dyplomu

 

3. dwa egzemplarze umowy o studiowanie

 

4. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru MNiSW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&


Pedagogika

Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies