Prawo pracy, kadry i płace

Prawo pracy, kadry i płace - studia podyplomowe


Nabór trwa!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: paĽdziernik/listopad 2019 roku.


 ADRESACI:

Adresatami studiów na kierunku Prawo pracy, kadry i płace s± osoby poszukujace zatrudnienia lub pracuj±ce na stanowiskach zwi±zanych z zarz±dzaniem personelem i kwestiami płacowymi, zarówno z przedsiębiorstw publicznych oraz prywatnych.

 

Cel studiów:

 

Celem studiów jest przekazanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi, niezbędnej do pracy w jednostkach kadrowo-płacowych zakładów pracy.

To znaczy dostarczenie słuchaczom aktualnej oraz rzetelnej wiedzy dotycz±cej prawa pracy, systemu wynagrodzeń, prowadzenia dokumentacji podatkowej, kadrowej oraz zwi±zanej z rozliczeniami ZUS-u,
a także świadczeń pracowniczych - administrowania nimi i ich rozliczania.

W programie studiów duży nacisk kładziemy na wymiar praktyczny realizowanych zagadnień, w zwi±zku z tym zajęcia prowadzone s± częściowo w formie wykładów, a częściowo w formie warsztatów.

 

Kadra:

Stawiamy na praktyczny wymiar Studiów, zajęcia prowadzone s± nie tylko przez doświadczonych pracowników naukowych, ale także prawników, sędziów oraz osoby na co dzień zajmuj±ce się polityk± kadrowo-płacow± w firmie, a także przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędów Pracy, Urzędów Krajowwej Administracji Skarbowej i Państwowej Inspekcji Pracy.

 

 Studia podyplomowe Kadry i Płace daj± przygotowanie do wykonywania zawodu: specjalisty ds rachunkowości podatkowej (Kod zawodu: 241105 według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności), specjalisty ds wynagrodzeń (Kod zawodu: 242310), oraz specjalisty ds. kadr (Kod zawodu: 242307). Rynek pracy w dalszym ci±gu odczuwa brak pracowników o wysokich kwalifikacjach w tych grupach zawodowych.

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:

 

 

program studiów
1. Prawo podatkowe - zagadnienia wprowadzaj±ce
2. Finanse publiczne
3. System organów podatkowych
4. Podstawy rachunkowości
5. Zobowi±zania podatkowe
6. Podatki i opłaty lokalne
7. Podatek od towarów i usług
8. Podatek akcyzowy i podatek od gier
9. Podatek dochodowy od osób prawnych
10. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
11. Transakcje pomiędzy podmiotami powi±zanymi oraz dokumentacja transakcji
12. Prawo dewizowe
13. Prawo celne
14. Informacje podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie podatkowe
15. Prawo karne – skarbowe
16. Prawo Pracy
17. Czas pracy - regulacje prawne
18. Nawi±zywanie oraz rozwiazywanie stosunku pracy
19. Zagadnienia dotycz±ce płac
20. Wybrane zagadnienia dotycz±ce zobowi±zań wobec ZUS
21. Dokumentacja stosunku pracy
22. Najważniejsze zagadnienia z zakresu przepisów BHP

 

 

Czas trwania: 2 semestry

 

Liczba godzin: 190

 

Forma zaliczenia: egzamin

 

Koszt studiów: 3900 zł za 2 semestry; opłata rekrutacyjna 85 zł. Pierwsz± ratę 500 zł + opłatę rekrutacyjn± należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć na konto uczelni lub w  dniu pierwszego zjazdu  w kasie uczelni w godz. od 9.00 do 15.00

 

 

 

Rekrutacja:

 

Warunkiem zakwalifikowania na studia podyplomowe jest:

 

1. złożenie formularza  rekrutacji ( do pobrania: www.ssw.edu.pl – zakładka : Rekrutacja- studia podyplomowe-formularz)

 

2. odpis dyplomu

 

3. dwa egzemplarze umowy o studiowanie

 

4. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

Absolwenci otrzymuj± świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru MNiSW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies