Trener Umiejętno¶ci Społecznych (TUS)

Trener Umiejętno¶ci Społecznych (TUS SST) - studia podyplomowe


NABÓR TRWA na kierunek: Trener Umiejętności Społecznych (TUS SST)

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2019


ADRESACI:

Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich.

 

Oferta studiów TUS skierowane jest do specjalistów pracuj±cych z osobami z dysfunkcjami społecznymi - z osobami z niepełnosprawności± intelektualn±, z Zespołem Downa, z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, z Zespołem Aspergera, z zaburzeniami i chorob± psychiczn±, z zaburzeniami zachowania oraz z innymi z problemami w kontaktach interpersonalnych. Metoda TUS SST z powodzeniem znajduje zastosowanie w pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi, u których wykształciły się mechanizmy dysfunkcyjne w relacjach międzyludzkich.

Oferta skierowana jest także do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i pracowników placówek kulturalno-oświatowych oraz do osób, które planuj± rozpoczęcie pracy w takich w takich placówkach.

 

 

Cel:

Celem studiów podyplomowych TUS jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności pozwalaj±ce na samodzielne planowanie i prowadzenie warsztatów przy zastosowaniu metod aktywizuj±cych. Studenci zostan± wyposażeni również w praktyczne umiejętności z zakresu konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz współpracy z grup±.

 

Kolejnym celem jest wyposażenie uczestników w praktyczn± wiedzę o problemach dzieci i młodzieży w kontekście osi±gnięć współczesnej psychologii i pedagogiki. Poznanie podstawowych założeń psychoprofilaktyki i psychoterapii pozwoli na twórcze rozwi±zanie problemów, rozwijanie relacji współpracy z młodymi ludĽmi oraz konstruktywne wspieranie ich rozwoju.

 

Kto korzysta z treningów umiejętności społecznych?

Mog± z niego korzystać przede wszystkim:

-dzieci (od 4 lat; dla dzieci poniżej 4 lat mog± być stosowane elementy treningu TUS), młodzież i osoby dorosłe wykazuj±ce trudności w funkcjonowaniu społecznym

-osoby bezrobotne

-osoby z niepełnosprawności± intelektualn±, np. z zespołem Downa;

– osoby ze spectrum autyzmu i z zespołem Aspergera;

– osoby z zaburzeniami zachowania i z ADHD;

– z niepełnosprawności± psychiczn± – zaburzeniami psychicznymi i z chorob± psychiczn± (w tym: ze schizofreni±, zaburzeniami lękowymi, nerwic± natręctw);

– z zaburzeniami osobowości.

 

 

Nasze studia przygotwouj± do samodzielnego prowadzenia treningów, pracy z grupy.

 

Liczba godzin: 320

Liczba semestrów: 3

Liczba miejsć: max. 25 osób

Cena: 3 800 zł

 

Kierunek zostanie uruchomiony przy liczbie słuchaczy  min. 15 osób.

Rekrutacja:

 

Warunkiem zakwalifikowania na studia podyplomowe jest:

 

1. złożenie formularza  rekrutacji ( do pobrania: www.ssw.edu.pl – zakładka : Rekrutacja- studia podyplomowe-formularz)

2. odpis dyplomu

3. dwa egzemplarze umowy o studiowanie

4. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

Absolwenci otrzymuj± świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru MNiSW

 

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies