Pedagogika: ¶cieżka specjalizacyjna TERAPEUTA


Szukasz planu zajęć? Kliknij tutaj!

¦więtokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach proponuje zdobycie atrakcyjnego zawodu kształc±c studentów na kierunku PEDAGOGIKA : ścieżka specjalizacyjna - TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

Studia odbywaj± się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, trwaj± 3 lata (6 semestrów) i kończ± się obron± pracy dyplomowej. Absolwent uzyskuje tytuł - licencjat.


¦więtokrzyska Szkoła Wyższa posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Dla wzmocnienia pozycji absolwentów pedagogiki na rynku pracy, w tym roku prowadzimy nabór na kierunku PEDAGOGIKA ze ścieżk± specjalizacyjn±: TERAPEUTA .

 


Absolwenci kierunku tego kierunku uzyskaj± kompetencje niezbędne do pracy jako pedagog terapeuta.

 

 

Ta ścieżka specjalizacyjna została opracowana ze względu na rosn±ce zapotrzebowanie na pedagogów terapeutów, którzy prauj± z dziećmi i osobami dysleksj± i innymi zaburzeniami uczenia się, wymagaj±cymi dostosowania odpowiednich metod nauczania do ich możliwości edukacyjnych.

 

W planie studiów oprócz bloku przedmiotów z grupy treści podstawowych znajd± się m.in. takie bloki tematyczne jak: współczesne koncepcje kształcenia i wychowania, a także wiedzy z zakresu metod pracy z dziećmi z zaburzeniami uczenia się.

 

 

 

W trakcie studiów na naszej Uczelni studenci maj± możliwość ukończenia szeregu kursów (język migowy, komunikacja interpersonlna, negocjacje), niektóre z nich s± zaliczone do punktacji ETCS.

 

 

 

Po uzyskaniu tytułu: licencjat możliwa jest dalsza ścieżka edukacyjna na studiach podyplomowych, które zwiększ± konkurencyjność na rynku pracy (np. logopedia i neurologopedia).

 

 

 

 Zjazdy na studiach niestacjonarnych odbywaj± się co dwa tygodnie (pi±tek od godziny 15.00, sobota, niedziela).
 
Absolwenci ¦SW mog± kontynuować naukę na wszystkich uczelniach w kraju, prowadz±cych studia II stopnia.

Uczelnia wpisana jest do rejestru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 272

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies