Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego

TRWA NABÓR na studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne

Dokładny plan na ten dzień zajęć zostanie umieszczony w zakładce plany zajęć na naszej stronie internetowej w póĽniejszym terminie.

Uruchamiamy kształcenie pedagogiczne ze specjalizacj± opiekuńczo-wychowawcz± i resocjalizacyjn±. Absolwent nabywa kwalifikacje pedagogiczne i dodatkowo kwalifikacje do wykonywania zawodu wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Słuchaczem Studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego może zostać osoba legitymuj±ca się wykształceniem wyższym.

czytaj więcej
TERAPIA ZAJĘCIOWA

 

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia terapii zajęciowej w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, klubach seniora, placówkach rehabilitacyjnych, domach pobytu dziennego, placówkach wsparcia dziennego i innych placówkach pomocy społecznej.

 

czytaj więcej
Akademia dyplomacji

Nabór trwa: planowany termin rozpoczęcia zajęć: paĽdziernik 2019 roku

czytaj więcej
Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzież±

NABÓR TRWA na kierunek: ARTETERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻˇ

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: paĽdziernik 2019

czytaj więcej
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej w różnym wieku

Nabór na kierunku: ASYSTENT OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: paĽdziernik 2020

czytaj więcej
Asystent rodziny

 NABÓR TRWA na rok akademicki 2020/2021

Studia przeznaczone s± dla osób pragn±cych uzupełnić wykształcenie odbyciem szkolenia (studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pracy z dziećmi i rodzin±) W programie między innymi: rodzina jako grupa społeczna i środowisko wychowawcze, diagnozowanie problemów rodzinnych, poradnictwo rodzinne, mediacje w rodzinie, interwencja kryzysowa w rodzinie, komunikacja społeczna, trening interpersonalny, autoterapia, plan pracy z rodzin±, metodyka pracy asystenta rodzinnego i inne.

czytaj więcej
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zapraszamy na studia podyplomowe: umożliwiaj± zdobycie kompetencji zawodowych specjlista ds. BHP

 

Nabór trwa!

czytaj więcej
Interwencja asystenta rodzinnego w sytuacji kryzysu chronicznego

¦WIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI W KIELCACH oraz ¦WIĘTOKRZYSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH ogłaszaj± nabór na studia podyplomowe INTERWENCJA ASYSTENTA RODZINNEGO W SYTUACJE KRYZYSU CHRONICZNEGO

czytaj więcej
Interwencja kryzysowa

Studia podyplomowe INTERWENCJA KRYZYSOWA przygotowuj± do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania skutecznej interwencji w przypadku wyst±pienia kryzysu, opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych oraz powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów interwencyjnych.

 

 

czytaj więcej
Kryminologia z elementami kryminalistyki

Nabór trwa!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: paĽdziernik/listopad 2019.

 

czytaj więcej
Logopedia

REKRUTACJA TRWA! ZAPRASZAMY! Informacje organizacyjno – rekrutacyjne

czytaj więcej
Mediacje

Nabór trwa!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: paĽdziernik 2019 roku.

czytaj więcej
Neourologopedia

Studia podyplomowe przygotowuj± do pracy na oddziałach rehabilitacji, neurologii, psychiatrii, w placówkach specjalnych przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz w innych placówkach , w których przebywaj± osoby posiadaj±ce zaburzenia mowy, głosu i języka o podłożu neurologicznym, psychicznym i psychiatrycznym.

czytaj więcej
Oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie/grupie integracyjnej

ADRESACI: studia podyplomowe przeznaczone s±  dla absolwentów studiów licencjackich, magisterskich posiadaj±cych przygotowanie pedagogiczne.

czytaj więcej
Organizacja i zarz±dzanie w służbie zdrowia

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej potrzebnej do pełnienia funkcji kierowniczych w różnych jednostkach służby zdrowia. Studia przeznaczone s± dla lekarzy, prawników, ekonomistów, absolwentów zdrowia publicznego administracji i innych osób z wyższym wykształceniem, zainteresowanych organizacj± i zarz±dzaniem w służbie zdrowia.

czytaj więcej
Prawo pracy, kadry i płace

Nabór trwa!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: paĽdziernik/listopad 2019 roku.

czytaj więcej
Prawo w biznesie

NABÓR TRWA!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: paĽdziernik 2019

czytaj więcej
Prawo zamówień publicznych

Nabór trwa!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: paĽdziernik 2019 roku.

czytaj więcej
Resocjalizacja z socjoterapi±

UWAGA!

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2020/2021- s± jeszcze wolne miejsca !

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ-  wrzesień 2020 r. 

Siedziba szkoły: ul.Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 (dotychczasowa ul. Mielczarskiego 51).Serdecznie zapraszamy

 

czytaj więcej
Socjoterapia

NABÓR TRWA na rok akademicki 2018/2019

ADRESACI: studia przeznaczone s± dla absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, nauczycielskich. W uzasadnionych przypadkach mog± być także przyjmowani absolwenci innych kierunków studiów, jeżeli posiadaj± dodatkowe kwalifikacje pedagogiczne (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne)

czytaj więcej
STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie EKOLOGIA ŻYWIENIA

Studia adresowane s± do absolwentów szkół wyższych (I-go i II-go stopnia), nauczycieli szkół średnich i gimnazjalnych, profesionalnych terapeutów (dietetyków, rehabilitantów, pielęgniarek) i innych osób zainteresowanych edukacj± zdrowotn±.

czytaj więcej
SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

NOWO¦Ć !!

UWAGA! NADAL TRWA NABÓR na rok akademicki 2020/2021   MOŻNA JUŻ SKAŁADAĆ DOKUMENTY NA ROK AKADEMICKI 2020/2021– rozpoczęcie zajęć po zrekrutowaniu  słuchaczy ADRESACI: studia podyplomowe przeznaczone s± dla nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych legitymuj±cych się wykształceniem wyższym magisterskim lub licencjackim oraz dla absolwentów innych kierunków posiadaj±cych uprawnienia nauczycielskie lub pedagogiczne.

czytaj więcej
TERAPIA PEDAGOGICZNA z elementami innych terapii

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, muzykoterapii, biblioterapii, arteterapii i socjoterapii w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem placówek przeznaczonych dla dzieci i młodzieży pozbawionych opieki wartościowej rodziny własnej

 

czytaj więcej
Trener i Coach umiejętno¶ci interpersonalnych

NABÓR TRWA

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: paĽdziernik 2019 roku

czytaj więcej
Trener i Coach umiejętno¶ci interpersonalnych

NABÓR TRWA

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: paĽdziernik 2020 roku

czytaj więcej
Trener Umiejętno¶ci Społecznych (TUS)

NABÓR TRWA na kierunek: Trener Umiejętności Społecznych (TUS SST)

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2019

czytaj więcej
Tyflopedagogika - nauczanie osób niewidomych i słabowidz±cych

UWAGA! NADAL TRWA NABÓR na rok akademicki 2018/2019 (rozpoczęcie zajęć do 30 września 2019 r.) ORAZ MOŻNA JUŻ SKAŁADAĆ DOKUMENTY NA ROK AKADEMICKI 2019/2020.Rozpoczęcie zajęć  po zrekrutowaniu 15 słuchaczy. Plan zajęć znajdzie się na stronie internetowej w zakładce plany zajęć- studia podyplomowe. Informacje szczegółowe i zapisy pod tel.413623018 lub osobiście w dziekanacie ¦SW ul. Mielczarskiego 51 od wtorku do soboty od godz. 9-15.

 

czytaj więcej
  1  

Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies